درد اشتیاق

مصاحبه‏‏‏‌ی رابرت مک کی را می خواندم. مصاحبه‌ی بسیار خوبی است. به نظرم دیگر ساختار سید فیلدی کارایی ندارد. وقتی فیلمی مثل آواتار را بررسی می کنم می بینم به هیچ وجه در ساختار سید فیلدی نمی گنجد. اصلا معلوم نیست نقطه‌ی عطفش کدام است! تقریبا تمامی گره های داستانی هم به نقطه‌ی عطف می بیشتر ..